Co je to?
Aplikace řeší potřebu agendy investiční společnosti, která spravuje fondy kolektivního investování. V modifikovaném nastavení lze systém použít pro správu fondů penzijního pojištění. První část agendy sestává z části správy podílníků, pod kterou spadá:
 • přijetí pokynů na nákup formou investované částky, na prodej počtem kusů
 • pokyny jednoduché nebo řetězené (výměna fondů – switch), pravidelné investice
 • generování nebo validace pokynů na základě došlých plateb
 • řízení procesu výplat při zpětných odkupech

 

Další agendou je část zabývající se vedením portfolia fondu, tj. investování vložených prostředků od podílníků do majetku statutem definované struktury. Správa portfolia obsahuje zejména:
 • transakce s cennými papíry, deriváty, nemovitostmi a ev. jiným statutem definovaným majetkem
 • vypořádání uskutečněných transakcí
 • monitoring cash flow i s ohledem na příliv/ odliv investic od podílníků
 • Tržní přecenění portfolia na denní bázi
 • Kontroly statutových a zákonem předepsaných kontrol na limity investic a jejich strukturu
 • Výpočet poplatku za správu a činnost depozitáře (management fee a depository fee)
 • Výpočet čisté hodnoty majetku na podílový list (NAV)
 • vedení účetnictví o provedených transakcích na finančních trzích, realizovaném i nerealizovaném P/L a dalších relevantních událostech na portfoliu fonduPro koho?
Řešení je vhodné pro investiční společnosti, které spravují majetek v rámci fondů kolektivního investování a pro správce majetku penzijních fondů.