Pro plnění svého poslání vést lidi i společnost k prosperitě si Česká spořitelna vybrala náš systém CTS již v roce 2008, odkdy je jejím hlavním Treasury systémem pro obchodování. Mimo řešení přímého obchodování, vypořádání obchodů s cennými papíry vč. on-line rozhraní a vypořádání a správy majetkových pozic klientů (custody) podporuje CTS vypořádání a účtování OTC produktů (měnových/úrokových opcí a swapcí), ISB reporting návazné evidence, správu portfolia pro vedení stavové a účetní evidence portfolií České spořitelny, dále rozhraní pro účetní a další systémy banky a funkcionality z oblasti výplat výnosů (corporate actions). Zdárně také proběhly implementace jak nových evropských směrnic MiFID II / MiFIR, které přinesly zásadní změny v poskytování investičních služeb, tak nové regulace o ochraně osobních údajů GDPR.

www.csas.cz


Citibank užívá systém CTS zejména na vypořádání obchodů a instrukcí realizovaných přes CDCP, vedení evidence přijatých pokynů a realizovaných transakcí s cennými papíry, tvorbu účetních záznamů, monitoringu otevřených pozic cenných papírů a vedení vlastního portfolia banky dle definovaných metodik. CTS navíc zajišťuje Citibank podporu služeb výkonu clearingového agenta. V souladu s příchodem nové evropské směrnici MiFID II byl systém CTS upraven na míru tak, aby přizpůsobil interní procesy v Citibank vzhledem k těmto nejzásadnějším regulačním změnám v poskytování investičních služeb.

www.citibank.cz


Naše CTS řešení pokrývá v Raiffeisenbank komplexní řešení investičního bankovnictví s důrazem na obchodování s cennými papíry pro institucionální klienty a zajištění vypořádání obchodů s cennými papíry. CTS jsme taktéž úspěšně rozšířili o podporu investičních produktů, které využívali bývalí klienti Citibank z retailového segmentu. V souvislosti s implementací nových evropských směrnic MIFID II / MiFIR CTS a regulatorních potřeb Raiffeisenbank byl systém CTS rozšířen o funkcionalitu Systematická internalizace (SI). Tato funkčnost v sobě zahrnuje evidenci finančních instrumentů splňující podmínky SI, zasílání informací o uskutečněných transakcích (APA reporting) a zejména generování ex-post reportů zveřejňujících informace o poobchodní transparenci SI. Klienti Raiffeisenbank tak díky těmto přehledům získají komplexní informace o kvalitě provádění obchodů, případně o pravděpodobnosti provádění obchodů s daným finančním instrumentem.

www.rb.cz


Unicredit Bank
Unicredit CZ i SK využívá CTS zejména jako hlavní Treasury systém pro uskutečnění obchodů na rozhraní XETRA zákazníků retailu a klientely privátního bankovnictví, pro napojení obchodování v zahraničí přes třetí strany, kde zákazník využívá nepřímý přístup, dále pro zajištění vypořádání obchodů v centrálním depozitář cenných papírů Praha i pro obsluhu agendy pravidelných investic do podílových listů, pro podporu prodeje vlastních produktů banky (dluhopisy, certifikáty, akcie) včetně zajištění primárních úpisů a jejich sekundární obchodování. V současnosti je CTS primární systém pro investiční služby segmentu retailového a privátního bankovnictví a systém pro správu investičních dotazníků. CTS systémově zajišťuje snahu Unicredit poskytovat investice do široké palety podílových fondů, vlastních emisích, certifikátů šitých na míru nebo zahraničních cenných papírů. V systému CTS je rovněž implementována podpora pro MiFID II / MiFIR požadavky jako jsou nový investiční dotazník, automatické vyhodnocení přiměřenosti a vhodnosti investice, poskytování podkladových informací např. pro účely APA reportingu. Vedle centrály, CTS obsluhuje i pobočky prostřednictvím svého uživatelsky přívětivého web rozhraní.

www.unicreditbank.cz


S CTS TRADE IT spolupracuje od dubna 2011, odkdy je CTS jejím hlavním Treasury systémem. Samozřejmostí je pokrytí komplexní funkcionality v oblasti přímého burzovního obchodování a přímého vypořádání obchodů s cennými papíry nejen v centrálním depozitáři na Slovensku, ale i v zahraničí. CTS je také využíváno ke správě portfolia pro vedení stavové a účetní evidence portfolií Slovenské spořitelny, vypořádání a správy majetkových pozic klientů (Custody), vypořádání a účtování OTC produktů (měnové/úrokové opce, IRS/CIRS, měnové forwardy a swapy) či produktů loan/depo. V roce 2017 CTS úspěšně rozšířila produkt o agendu distribuce podílových listů společnosti Asset Management Slovenské spořitelny. Do roku 2017 používala Slovenská spořitelna systém CTS ve své pobočkové síti pro obchodování s cennými papíry, v současném období je přes CTS na pobočkách prováděna i distribuce podílových listů. CTS se tímto stalo hlavním systémem pro evidenci jednotlivých klientských pozic distribuovaných podílových listů, čímž došlo k výraznému posílení významu CTS pro Slovenskou spořitelnu. V roce 2017 jsme taktéž pomohli Slovenské spořitelně přizpůsobit migraci hlavního systému vypořádání centrálního depozitáře na novou evropské platformy Target 2-Securities (T2S).
Dále pak Slovenská spořitelna užívá systém CTS k výkonu funkce depozitáře fondů, kde cílem je zejména zjednodušit a zefektivnit procesy, které Slovenská spořitelna jako depozitář fondů vykonává. CTS tak umožňuje kontrolovat majetek fondů a sledovat, zda je správně oceněný, kalkulovat a ověřovat pohledávky a závazky fondu, čistou hodnotu majetku fondu (NAV) a kontrolovat limity a strukturu majetku fondů podle platné legislativy a statutu fondů. V CTS se taktéž podařilo úspěšně nasadit úpravy nutné vzhledem k novým evropským směrnicím MiFID II / MiFIR, které přinesly zásadní změny v poskytování investičních služeb na evropském kontinentu.

www.slsp.sk


RBI
Pro Raiffeisenbank náš systém CTS poskytuje přímý přístup na český centrální depozitář cenných papírů v bezzásahovém režimu (Straight Through Processing), přičemž komunikace s dalšími interními systémy RBI je řešena následně pomocí SWIFT standardů. CTS rovněž zabezpečuje přímý přístup na slovenský depozitář cenných papírů pomocí T2S-A2A rozhraní.

www.rbinternational.com


csob.jpg
Na komplexním řešení svých požadavků spolupracuje ČSOB SK s CTS TRADE IT od roku 2015. Součástí implementace produktu CTS je rozšíření a automatizace procesů custody, přímé napojení ČSOB SK na bratislavskou burzu cenných papírů, centrální depozitář cenných papírů včetně úspěšné migrace na evropskou platformu pro vypořádávání obchodů s cennými papíry – T2S. ČSOB SK díky řešení CTS získala stabilní a výkonný systém, zefektivnila interní procesy, čímž zkvalitnila služby svým klientům a v neposlední řadě výrazně snížila provozní náklady. Naše společnost tímto získala dalšího významného bankovního klienta a rozšířila tak své působení na slovenském trhu. Úspěšně také proběhly implementace jak nových evropských směrnic MiFID II / MiFIR, které přinesly zásadní změny v poskytování investičních služeb, tak nové regulaci o ochraně osobních údajů GDPR.

www.csob.sk


Systém CTS zabezpečuje v bance kompletní agendu prodeje dluhopisů a agendu podílových listů. V dalších fázích bude CTS systém zabezpečovat v bance agendu správy vlastních portfolii. Systém umožňuje Bance CREDITAS přístup na Centrální depozitář cenných papírů, včetně vedení navazující evidence ISB. Na pobočkách banky je implementována webová platforma CTS, která umožňuje zadávat pokyny k obchodu včetně vyhodnocení investičního dotazníku klienta a poskytnutí vhodného a přiměřeného produktu. Na centrále banky je implementováno robustní řešení, které zabezpečuje exekuci a vypořádání obchodu, dále generuje účetní operace pro centrální systém banky, zpracovává korporátní akce související s držbou cenných papírů a v neposlední řadě zabezpečí regulatorní reporting na denní bázi.
Systém od CTS TRADE IT splňuje požadavky evropských nařízení jako je například GDPR a MiFID II.

www.creditas.cz


Díky systému CTS TRADE IT bude mít SAB o.c.p. spolu s ostatními členy finanční skupiny nově možnost nabízet svým klientům otevření majetkového účtu v českém centrálním depozitáři cenných papíru. Systém CTS, který bude implementován na centrále společnosti, umožní finanční skupině přístup na Centrální depozitář cenných papíru, ve kterém se budou registrovat a spravovat akcionáři, provádět custody převody a vést navazující evidence ISB – zákaznický účet.

www.sabocp.cz